Objava Izjave o nalazu stvari bez vlasnika
Hrvatskog uljudbenog pokreta
dane u Zagrebu na dne 7. svibnja 2020.