Na temelju t. 6 Odluke o pokretanju povijesno-revizijskog projekta “Oduzeta imovina Židova u Hrvatskoj”, koju je Hrvatski uljudbeni pokret, Uljudbeno i gospodarsko društvo iz Zagreba, donio 22. veljače 2019. godine, ovim danas, 24. veljače 2019. godine, u Zagrebu, donosim sljedeću

ODLUKU

o osnivanju Registra oduzete imovine Židova u Hrvatskoj

Točka 1.

Ovim aktom bezuvjetno osnivam Registar oduzete imovine Židova u Hrvatskoj za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske u svrhu stvaranja radne podloge za povrat vlasničkih prava Židovima, u obliku, sadržaju  i pravu potpunog raspolaganja, koja su oni imali u trenutku kad im je dotična imovina oduzeta slijedom primjene propisa Nezavisne Države Hrvatske ili na neki drugi, u to doba zakoniti ili nezakoniti način.

Registar oduzete imovine Židova u Hrvatskoj bavit će se oduzetom imovinom u Hrvatskoj i ostalih nacionalnih, vjerskih i drugih društvenih ustroja.

Registar oduzete imovine Židova u Hrvatskoj koncentrirat će svoje aktivnosti na vrijeme postojanja Nezavisne Države Hrvatske, ali – bude li za tim potrebe – bavit će se s takvim događajima i izvan toga razdoblja.

 

Točka 2.

Registar oduzete imovine Židova u Hrvatskoj se utemeljuje, zasniva i osniva na autorskoj i projektnoj zamisli dr. sc. Tomislava Draguna, kojemu slijedom toga, pripadaju sva odatle proizlazeća autorska prava, uključujući temeljnu polaznu osnovicu da se vlasničko pravo na oduzetoj imovini definira kao stvarno pravo u trenutku njena oduzimanja, te se ne prihvaćaju nikakve kasnije vlasničke i korisničke intervencije, koja će se ugraditi u sve pravne akte koji proizlaze iz njegova djelovanja, odnosno istovrsnih djelovanja drugih osoba (fizičkih i pravnih), koja će se njihovom sadržinom i provedbenom metodologijom poslužiti.

 

Točka 3.

Registar oduzete imovine Židova u Hrvatskoj će djelovati kao trgovačko društvo sljedećih odlika:

Osnivač: dr. sc. Tomislav Dragun, Zagreb, Pete poljanice 7, OIB: OIB: 2653601506.

Sjedište: Zagreb, Pete poljanice 7

Tvrtka: “Registar oduzete imovine Židova”

Skraćena tvrtka: “Židovski registar”

Djelatnost (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti):

22.1 Izdavačka djelatnost

22.3 Umnožavanje snimljenih zapisa

65.1 Novčarsko posredovanje

65.12 Ostalo novčarsko posredovanje

65.2 Ostalo financijsko posredovanje

70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama

70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

72.3 Obrada podataka

72.4 Izrada i upravljanje bazama podataka

72.6 Ostale djelatnosti povezane s računalima

73.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

74.11 Pravni poslovi

74.12 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje

74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava

74.40 Promidžba (reklama i propaganda)

74.50 Posredovanje u zapošljavanju

74.60 Istražne i zaštitne djelatnosti

74.80 Raznovrsne poslovne djelatnosti

74.81 Fotografske djelatnosti

74.82 Djelatnosti pakiranja

74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti

74.84 Ostale poslovne djelatnosti

75.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini

92.1 Filmska djelatnost i videodjelatnost

92.2 Djelatnosti radija i televizije

92.4 Djelatnosti novinskih agencija

92.5 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Točka 4.

“Registar imovine Židova” osniva se kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (za osnivača najpriklanijeg zakonski dopustivog oblika), koje će prerasti u trgovačko dioničko društvo.

 

Točka 5.

Osnivač je jedini vlasnik ovog trgovačkog društva kao društva s ograničenom odgovornošću, koji će zainteresiranim, ali i za njega prihvatljivim, osobama, kad preraste u dioničko društvo, besplatno  darovati dionice, zadržavajući za sebe samo onoliki broj dionica koliko to odgovara realno procijenjenoj vrijednosti njegove autorske i projektne zamisli.

 

Točka 6.

“Registar oduzete imovine Židova” će svoje djelovanje i profesionalno poslovanje u potpunosti regulirati konzorcijskim i drugim trgovačkim ugovorima.

 

Točka 7.

“Registar oduzete imovine Židova” vodi, u fizičkom i elektroničkom obliku, “Knjige oduzete imovine” sljedećeg sadržaja:

  1. Radni redni broj oduzete imovine
  2. Opis i odlike oduzete imovine, uključujući trenutak njihova oduzimanja od vlasnika
  3. Lokacija i zemljišno-knjižna identifikacija oduzete imovine
  4. Vlasničke promjene na oduzetoj imovini, a nakon što je ona početno oduzeta vlasniku
  5. Sadašnje vlasničko i korisničko stanje oduzete imovine
  6. Zbirka isprava o oduzetoj imovini
  7. Zaključci u svezi s oduzetom imovinom i prijedlozi za pravično rješavanje pitanja vlasništva nad njom

 

Točka 8.

Korištenje podataka i ostalih informacija iz “Knjiga oduzete imovine” smatra se poslovnom aktivnošću.

 

Točka 9.

“Registar oduzete imovine Židova”, kao trgovačko društvo, registrirat će se pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

 

Točka 10.

Za provedbu ove odluke zadužuje se dr. sc. Tomislav Dragun, OIB: OIB: 26536015067, kao direktor osnovanog društva.

 

Osnivač
“Registra oduzete imovine Židova”:

dr. sc. Tomislav Dragun