1.  “Službene novine Kraljevine Jugoslavije”

Važniji propisi koji se odnose na Banovinu Hrvatsku:

– Tekst Sporazuma (br. 281)

– Uredba o Banovini Hrvatskoj (br. 282)

– Uredba o ustroju banske vlasti (br. 284)

– Uredba o proračunu, računovodstvu i Računskom sudu Banovine Hrvatske (br. 287)

– Uredba o uređenju imovinskioh i financijskih odnosa između Banovine Hrvatske i onih banovina čiji su srezovi pripojeni Banovini Hrvatskoj (br. 290)

– Uredba o prenosu kredita, predviđenih u državnom budžetu za 1939-40 godinu na Banovinu Hrvatsku (br. 291)

 

2. “Narodne novine”, Službeni list Banovine Hrvatske

“Narodne novine” od br. 195 s nadnevkom 29. kolovoza 1939. godine službenim ukazom postaju Službeni list Banovine Hrvatske.

Tijekom 1939. godine u “Narodnim novinama” su objavljeni sljedeći važniji propisi:

– Dr. Ivan Subašić postavljen je za bana 26. kolovoza 1939. godine  (NN br. 195, 29. kolovoza 1939. godine

– Ukaz – mijenja se “Narodne novine, Službeni list Kraljevske banske uprave Savske banovine” u “Narodne novine, Službeni list Banovine Hrvatske” (NN br. 195, 29. kolovoza 1939. godine)

– Dr. Ivo Krbek postavljen je za podbana 9. rujna 1939. godine (NN br. 204, 11. rujna 1939. godine)

– Oprost kazne za djela protiv javne sigurnosti (NN br. 205, 12. rujna 1939. godine)

– Postavljenja predstojnika odjela: 22. rujna 1939. godine (NN br. 216, 25. rujna 1939. godine)

– Naredba o unutarnjem uređenju sudske vlasti (NN br. 273, 2. prosinca 1939. godine)

– Naredba o djelokrugu Odjela za pravosuđe (NN br. 275, 5. prosinca 1939. godine)

– Uredba o prenosu poslova poljoprivrede sa države na Banovinu Hrvatsku (NN br. 278, 9. prosinca 1939. godine)

– Uredba o prenosu poslova socijalne politike i narodnog zdravlja sa države na Banovinu Hrvatsku (NN br. 278, 9. prosinca 1939. godine)

– Uredba o prenosu poslova prosvjete sa države na Banovinu Hrvatsku (NN br. 278, 9. prosinca 1939. godine)

– Uredba o prenosu poslova šuma i rudnika sa države na Banovinu Hrvatsku (NN br. 278, 9. prosinca 1939. godine)

– Uredba o prenosu poslova trgovine i industrije sa države na Banovinu Hrvatsku (NN br. 278, 9. prosinca 1939. godine)

Tijekom 1940. godine u “Narodnim novinama” su objavljeni sljedeći važniji propisi:

– Uredba o izbornom redu i ustrojstvu Sabora Banovine Hrvatske (NN br. 12, 16. siječnja 1940. godine)

– Prospekt Hrvatske enciklopedije (NN br. 41¸, 20. veljače 1940. godine)

– Odluka : Promjena naziva gospodarskih ustanova i škola (NN br. 43, 22. veljače 1940. godine)

– Uredba o financiranju Banovine Hrvatske (NN br. 74, 2. travnja 1940. godine)

– Pravilnik o osnivanju Ekonomskog instituta Banovine Hrvatske (NN br. 83, 12. travnja 1940. godine)

– Uredba o pomoćnoj vojsci zemaljske odbrane (NN br. 118, 28. svibnja 1940. godine)

– Rješenje o prenosu poslova iz nadležnosti Banovine Hrvatske od državnog pravobranioštva u nadležnost banovinskih odvetništva (NN br. 122, 1. lipnja 1940. godine)

– Naputak za izradu prijedloga proračuna izdataka i primitaka Banovine Hrvatske za godinu 1941. (NN br. 174, 2. kolovoza 1940. godine)

– Naredba o osnivanju Ureda za vanjsku trgovinu Banovinske Vlasti Banovine Hrvatske; odjel za obrt, industriju i trgovinu (NN br. 220, 27. rujna 1940. godine)

– Naredba o sastavu i djelokrugu Savjeta za gospodarska istraživanja (NN br. 242, 23. listopada 1940. godine)

– Naredba o osnivanju Nakladnog zavoda Banovine Hrvatske (NN br. 262, 16. studenog 1940. godine)

Tijekom 1941. godine u “Narodnim novinama” su objavljeni sljedeći važniji propisi:

– Autentično tumačenje člana 16. stav 1. Uredbe o izbornom redu i ustrojstvu Sabora Banovine Hrvatske (NN br. 8, 11. siječnja 1941. godine)

– Odredba o obveznom osnivanju gradskih aprovizacija u svim gradovima Banovine Hrvatske (NN br. 35, 12. veljače 1941. godine)

– Odobrenje osnivanja Ravnateljstva rudnika Banovine Hrvatske sa sjedištem u Novoj Gradiški te rudarske uprave u Oriovcu (NN br. 37, 14. veljače 1941. godine)

– Uredba o prenosu na Banovinu Hrvatsku odgovarajućeg dijela državnih fondova koji se odnose na poslove prenijete u nadležnost Banovine Hrvatske, kao i budućih prihoda tih fondova (NN br. 38, 15. veljače 1941. godine)

– Uredba o uređenju banovinske redarstvene službe Banovine Hrvatske (NN br. 65, 20. ožujka 1941. godine)

– Uredba o oružništvu (žandarmeriji) Banovine Hrvatske (NN br. 79, 7. travnja 1941. godine)

– Uredba o razgraničenju posala Ministarstva unutrašnjih posala i banovine Hrvatske (NN br. 79, 7. travnja 1941. godine)

– Uredba o ovlasti bana Banovine Hrvatske da naredbenbim putem propisuje odredbe o oružništvu (NN br. 79, 7. travnja 1941. godine)

– Uredba o ovlaštenju bana Banovine Hrvatske za regulkiranje pitanja javne sigurnosti, mira i poredka (NN br. 79, 7. travnja 1941. godine)

– Uredba o izmjeni Uredbe o ustroju Banske Vlasti (NN br. 79, 7. travnja 1941. godine)

– Uredba o banovinskom sudu za zaštitu države, Stol sedmorice u Zagrebu (NN br. 79, 7. travnja 1941. godine)

– Uredba o blagajničkim zapisima Banovine Hrvatske (NN br. 79, 7. travnja 1941. godine)

– Pravilnik o organizaciji i poslovanju Nakladnog zavoda Banovine Hrvatske u Zagrebu (NN br. 80, 8. travnja 1941. godine)

Zadnji broj, br. 82/1941, “Narodnih novina”, kao Službenog lista Banovine Hrvatske, izašao je 10. travnja 1941. godine.

 

3. “Narodne novine” Države Hrvatske

Prvi broj “Narodnih novina”, Službenog lista Države Hrvatske izašao je 11. travnja 1941. godine

Tijekom razdoblja od 11. do 15. travnja 1941. godine u “Narodnim novinama”, Službenom listu Države Hrvatske objavljeni su sljedeći važniji propisi:

– Proglas Slavka Kvaternika (NN br. 1, 11. travnja 1941. godine)

– Zakon o osnutku vojske i mornarice Države Hrvatske (NN br. 1, 11. travnja 1941. godine)

– Zakon o prisezi vjernosti Državi Hrvatskoj (NN br. 1, 11. travnja 1941. godine)

– Naredba o obavljanju upravnih poslova (NN br. 1, 11. travnja 1941. godine)

– Odredba o poslovanju trgovina i tvorničkih pogona – 12. travnja 1941. godine (NN br. 2, 15. travnja 1941. godine)

– Proglas o uspostavi  Hrvatskog oružničkog zapovjedništva – 13. travnja 1941. godine (NN br. 2, 15. travnja 1941. godine)

– Postavljanje prinudne uprave Rudarskom udruženju talionice Caprag – 15. travnja 1941. godine (NN br. 2, 15. travnja 1941. godine)

Tijekom razdoblja od 16. do 28. travnja 1941. godine u “Narodnim novinama”, Službenom listu Države Hrvatske objavljeni su sljedeći važniji propisi:

– Odredba o imenovanju Prve Hrvatske državne vlade (NN br. 4, 17. travnja 1941. godine)

– Zakonska odredba za obranu naroda i države (NN br. 4, 17. travnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o sačuvanju hrvatske narodne imovine (NN br. 6, 19. travnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o nekretninama t.zv. dobrovoljaca (NN br. 6, 19. travnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o imenovanju povjerenika kod privrednih poduzeća (NN br. 7, 21. travnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o državnim odvjetništvima (NN br. 9, 23. travnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o imenovanju povjerenika kod šumsko-industrijskih i rudarskih poduzeća (NN br. 12, 26. travnja 1941. godine)

 

4. “Narodne novine” Nezavisne Države Hrvatske

“Narodne novine”, Službeni list Države Hrvatske, od broja 14 (29. travnja 1941. godine) postale su Službeni list Nzavisne Države Hrvatske

Tijekom razdoblja od 29. travnja do 24. lipnja 1941. godine u “Narodnim novinama”, Službenom listu Nezavisne Države Hrvatske objavljeni su sljedeći važniji propisi:

– Zakonska odredba o Službenom listu “Narodne novine” (br. 14, 29. travnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o državnom grbu, državnoj zastavi, poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu, pečatima državnih i samoupravnih ureda (NN br. 15, 30. travnja 1941. godine)- Zakonska odredba o osnivanju Ureda za obnovu privrede (NN br. 18, 3. svibnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o osnivanju Hrvatske Državne Banke (NN. Br. 25, 12. svibnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o dužnostima i pravima povjerenika imenovanih kod privrednih poduzeća (NN br. 30, 17. svibnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o promjenama Zakona o žandarmeriji od 6. studenog 1931. godine

– Zakonska odredba o istočnoj granici Nezavisne Države Hrvatske (NN br. 47, 8. lipnja 1941. godine)

Tijekom razdoblja od 25. lipnja do 31. prosinca 1941. godine u “Narodnim novinama”, Službenom listu Nezavisne Države Hrvatske objavljeni su sljedeći važniji propisi:

– Zakonska odredba o Državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske (NN br. 59, 25. lipnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o Uredu obće državne brojitbe (NN br. 132, 20. rujna 1941. godine)

 

5. Propisi Nezavisne Države Hrvatske koji se moguće odnose na imovinu Židova

Tijekom razdoblja od 26. kolovoza 1939. do 31. prosinca 1941. godine u “Narodnim novinama objavljeni su sljedeći važniji propisi:

– Naredba o promjeni židovskih prezimena i označavanju Židova i židovskih tvrtki (NN br. 43, 4. lipnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o sprečavanju prikrivanja židovskog imetka (NN br. 44, 5. lipnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o obveznoj prijavi imetka Židova i židovskih poduzeća (NN br. 44, 5. lipnja 1941. godine)

– Provedbena naredba Zakonske odredbe o obveznoj prijavi imetka Židova i židovskih poduzeća od 5. lipnja 1941. godine – Obrazac prijave s uputama, Obr. 1 i 2 (NN br. 44, 5. lipnja 1941. godine)

– Naredba o utvrđivanju rasne pripadnosti državnih i samoupravnih službenika i vršitelja slobodnih akademskih zvanja, upute, obrasci (NN br. 44, 5. lipnja 1941. godine)

– Ispravak Zakonske odredbe o obveznoj prijavi imetka Židova i židovskih poduzeća od 5. lipnja 1941. godine (NN br. 48, 9. lipnja 1941. godine)

– Ispravak Naredbe Zakonske odredbe o obveznoj prijavi imetka Židova i židovskih poduzeća od 5. lipnja 1941. godine (NN br. 48, 9. lipnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o izvlastbi zgrada u korist države (NN br. 49, 10. lipnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o otuđivanju i poslovanju privrednih poduzeća, proteže se na cijelo područje Nezavisne Države Hrvatske (NN br. 51, 14. lipnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o preuzimanju novčanih zavoda (NN br. 70, 8. srpnja 1941. godine)

– Zakonska odredba o imovini osoba izseljenih s područka Nezavisne Države Hrvatske (NN br. 96, 7. kolovoza 1941. godine)

– Zakonska odredba o imovini osoba, koje su napustile područje Nezavisne Države Hrvatske (NN br. 96, 7. kolovoza 1941. godine)

– Odredba o plaćanju najamnine u židovskim kućama (NN br. 115, 30. kolovoza 1941. godine)

– Zakonska odredba o izvlasbi privrednih poduzeća (NN br. 118, 3. rujna 1941. godine)

– Zakona odredba o izpitivanju podrietla imovine i o odfuzimsnjui imovine stečene nedopuštenim načinom (NN br. 137, 26. rujna 1941. godine)

– Zakonska odredba o podržavljenju imetka Židova i židovskih poduzeća (NN br. 149, 10. listopada 1941. godine)

– Zakonska odredba o imovini osoba izseljenih s područja Nezavisne Države Hrvatske (NN br. 158, 21. listopada 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 184, 21. studenog 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 185, 22. studenog 1941. godina)

– Zakonska odredba o upućivanju nepoćudskih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore (NN br. 188, 26. studenog 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 192, 1. prosinca 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 194, 3. prosinca 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 195, 5. prosinca 1941. godine)

– Naredba o uvođenju novih upisnika u zemljišno-knjižnim uredima (NN br. 197, 6. prosinca 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 201, 12. prosinca 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 205, 17. prosinca 1941. godine)

– Izpitivanje podrijetla imovine (NN br. 209, 22. prosinca 1941. godine)

– Zakonska odredba o oduzimanju imovine osoba koje narušavaju javni mir i poredak (NN br. 213, 30. prosinca 1941. godine)