PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, br. I Kž 165/2018-9 od 29. siječnja 2019. godine (1. dio)

 REPUBLIKA HRVATSKA
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB

Broj: I Kž 165/2018-9

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA

Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. sc. Zdenka Konjića kao predsjednika vijeća te Damira Kosa i Miroslava Šovanja kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv optuženog Ante Marijana i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 4. Kaznenog zakona (“Narodne novine”, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11. – dalje u tekstu: KZ 97.). odlučujući o žalbi državnog odvjetnika, podnesenoj protiv presude Županijskog suda u Zagrebu od 22. siječnja 2018. godine, broj K-226/07, u sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, u prisutnosti u javnom dijelu sjednice zz branitelja optuženog Ivana Radoševića. odvjetnika Frana Olujića.

presudio je:

Žalba državnog odvjetnika odbija se kao neosnovana te se potvrđuje prvostupanjska presuda.

 

Obrazloženje

Pobijanom presudom na temelju čl. 452. toč. 6. Zakona o kaznenom postupku (“Narodne novine”, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. – odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. – dalje u tekstu: ZKP/08.) zbog nastupa zastare kaznenog progona odbijena je optužba protiv optuženika Ante Marijana, Ivana Radoševića, Tomislava Draguna i Lovorke Dragun Mirković da bi počinili kazneno djelo protiv službene dužnosti, zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. KZ/97. U odnosu na troškove kaznenog postupka na temelju čl. 149. st. 1. ZKP/08. odlučeno je da troškovi kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2. toč. 1. do 5. te nužni izdaci okrivljenika i nužni izdaci i nagrada branitelja padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Protiv ove presude žalbu je podnio državni odvjetnik zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Predlaže da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku.

Odgovor na žalbu podnio je optuženi Ivan Radošević po branitelju Željku Olujiću, odvjetniku iz Zagreba i optuženi Tomislav Dragun po branitelju Milovanu Kostiću, odvjetniku iz Zagreba. Oba optuženika u svojim odgovorima na žalbu državnog odvjetnika predlažu da se žalba državnog odvjetnika odbije kao neosnovana, a optuženi Ivan Radošević zatražio je i obavijest o održavanju drugostupanjske sjednice vijeća.

Sukladno čl. 474. st. 1. ZKP/08., spis predmeta dostavljen je Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

O sjednici drugostupanjskog vijeća obaviješteni su državni odvjetnik, optuženi Ivan Radošević i njegov branitelj, a sjednici je pristupio samo zz branitelja optuženog Ivana Radoševića, odvjetnik Frana Olujića. Sjednica vijeća je na temelju čl. 475. st. 4. ZKP/08. održana u odsutnosti državnog odvjetnika i optuženog Ivana Radoševića koji su o sjednici uredno obaviješteni.

Žalba nije osnovana.